Изложба Мини рестАРТ | Exhibition Mini restART | 2018

pozivnica-minirestart-2018
На овогодишњи, први дечји ликовни конкурс малог формата Мини рестАРТ, пристигло је 3733 рада деце узраста од четири до осамнаест година из преко 80 градова Србије, држава региона Хрватске, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Македоније, Црне Горе, Мађарске и Бугарске, али и из Украјине, Литваније и далеког Хондураса. Услове конкурса испоштовало је 2408 домаћих и 404 инострана учесника са 3042 рада. Прихваћени радови послати су из 19 предшколских установа, 127 основних школа, 18 средњих школа и гимназија, 9 средњих уметничких школа, 3 дечја и културна центра, 26 приватних атељеа и од стране 141 индивидуалног учесника. Додељено је 18 награда, 17 похвала ауторима и 5 похвала ликовним педагозима.

Тема је била слободна, док задата димензија рада од 15х15 центиметара није представљала препреку у стварању маштовитих дела различитим цртачким, сликарским, графичким и комбинованим техникама. Уживали смо отварајући сваку пошиљку, налазећи колико је језик уметности универзалан без обзира на културолошке разлике и место живљења. Дивили смо се мудрости чула најмлађих који су јединственим говором линије и боја делили слична интересовања и уводили нас у свој интимни свет искрено и без задршке. Пред радовима старијих учесника, средњошколаца, били смо затечени зрелошћу и изграђеном вештином.

Стручни жири је имао диван изазов, али и врло тежак задатак у одабиру награђених и похваљених радова у пет категорија. Нимало лака није била ни селекција радова за финалну изложбу и избор колекција. Смернице у вредновању квалитета радова биле су општи ликовни утисак, креативност, владање композицијом, ликовним елементима и техникама, узраст и иновативни педагошки рад ментора. У ужи круг потенцијално награђених и похваљених радова ушао је већи број аутора изузетно квалитетним ликовним остварењима. Коначни избор жирија био је врло незахвална одлука – од најбољих изабрати најбоље.

У нади да смо овим конкурсом поставили темеље будућих сусрета, културне и образовне интеракције неговањем дечјег ликовног стваралаштва, захваљујемо свим учесницима на уложеном труду, креативним радовима и великом одзиву којим су први сазив Мини рестАРТа уврстили у  манифестацију националног значаја.

Добро дошли!


At this year’s first children’s small format art competition Mini restART, 3733 works of art were submitted by children aged four to eighteen from over 80 cities of Serbia, from countries of the region of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Hungary and Bulgaria, but also from Ukraine, Lithuania and distant Honduras. Conditions of the competition were met by 2408 domestic and 404 foreign participants with 3042 works of art. Accepted works were sent from 19 preschools, 127 primary schools, 18 secondary schools and gymnasiums, 9 secondary art schools, 3 children’s and cultural centers, 26 private art studios and 141 individual participants. The jury were awarded 18 works of art, 17 honorary mentions were given to authors and 5 to art pedagogues.

The theme was free, while the given work dimension of 15х15 cm did not represent an obstacle in the creation of imaginative works by various drawing, painting, graphic and combined techniques. We enjoyed opening the mail, finding out how much the language of art is universal regardless of the cultural differences and place of living. We were admiring the wisdom of the senses of the youngest, who shared same interests with the unique speech of the line and colors, and brought us into their intimate world sincerely and without restraint. Looking at the works of art of older participants, high school students, we were overwhelmed by maturity and acquired skills.

An expert jury had a great challenge, but also a very difficult task in the selection of award-winning and praised works of art in five categories. There was not an easy selection of works for the final exhibition and not an easy selection of collections as well. Guidelines in evaluating the quality of works were a general visual art impression, creativity, mastery of composition, visual art elements and techniques, age and an innovative pedagogical work of mentors. A greater number of authors with high-quality artistic achievements entered the shortlist of potentially awarded and praised works of art. The final selection of the jury was an extremely ungrateful decision – to choose the best from the best.

Hoping that, with this competition, we have laid the foundations of future encounters, cultural and educational interactions by nurturing children’s artistic creativity, we would like to thank all the participants for their efforts, creative work and their great response that included the first convocation of the Mini restART in the  manifestation of national importance.

The opening exhibition ceremony and the awarding of art contest diplomas and prizes will be held on December 15 at 1 pm in the Gallery of Culture Center „Masuka“ (17, Kosovska Street) in Velika Plana.

Welcome!


Листа учесника и излагача | The lists of participants and exhibitors:

I kategorija | I category Mini restART 2018
II kategorija | II category Mini restART 2018
III kategorija | III category Mini restART 2018
IV kategorija | IV category Mini restART 2018
V kategorija I V category Mini restART 2018


Rezultati konkursa | Results of the Competition Mini restART-2018