Позив за учешће | Invitation to participate

Дечја изложба малог формата Мини рестАРТ

Постоје бројне домаће и међународне изложбе минијатуре и малог формата на којима уметници могу учествовати, али дечјој ликовној сцени недостаје сличан изазов. Овим конкурсом желимо да своја умећа са нама поделе управо деца и њихови ликовни педагози.

Мини рестАРТ је ваша изложба којом ћете казивати велике уметничке приче и открити нам свакојака чудеса стваралаштва. Не сумњамо у вашу маштовитост. Сетите се својих првих цртежа који су били малених димензија, али великих значења. Једна линија представљала је читав свет. Имајте на уму да мали формат не значи ограничење, већ да мање може бити више. Прикажите свој свет креативно, истражујте технике, будите искрено чак и неспретни – храброст је бити свој. Изненадите нас непосредношћу, идејама и, најважније, својом безграничном слободом. Очекујемо да много тога научимо од вас.

Уметност и ликовна култура значајни су сегменти образовања и креативног развоја деце. Надамо се да ћете нам својим умећима помоћи у стварању квалитетније културне и друштвене средине за одрастање и живљење. За нас, организаторе, ова изложба је велики почетак нечег о чему смо дуго сањали. Желимо да освежимо већ постојеће тематске ликовне конкурсе, стварајући оригиналну колекцију дечјих радова. Наша крајња намера је формирање сталне галеријске поставке коју би деца могла посећивати. Овом изложбом  желимо и да наш градић постане велико место у коме ћемо се много година дружити и заједно радовати уметности.

Очекујемо вас!

                                                                                             Организатор,
Образовно-креативни центар РЕСТАРТChildren Art Exhibition of Small Format Mini restART

There are numerous domestic and international exhibitions of miniature and small format that artists can participate in, but children’s visual scene lacks a similar challenge. With this competition, we want children and their art educators to share their artworks with us. All children of the age of four to eighteen are welcome.

Mini restART is your exhibition where you will tell your great artistic stories and reveal all kinds of wonders of creativity to us, even it is the size of a hand. We do not doubt your imagination. Remember your first drawings, small in size, but great in meaning. A single line represented the whole world. Keep in mind that small format doesn’t limit you, since less can be more. Show your world in a creative way, explore techniques, be honest even if it is clumsy – it is brave to be who you are. Surprise us with your frankness, ideas, and most of all with your boundless freedom. We wish to learn a lot from you.

Art and visual culture are important segments of education and creative development of children. Each participant is the builder of our goal of creating a better cultural and social environment for growing up and living. We hope you will help us with your skills. For us, organizers, it is a great beginning of something we have dreamed of for a long time. We want to refresh already existing thematic art competitions, creating an original collection of children’s works. Our ultimate intention is to create a permanent gallery installation that children can visit. With this exhibition we want our city to become a great place where we can have a good time for many years to come and rejoice in art together.

We are expecting you!

Organizer,
Educational Creative Center RESTART